Svoz odpadu v roce 2021

Vytisknout

 Svoz odpadu v roce 2021

 Moravská Třebová  Udánky  Boršov

Svozy Odpadu 2021 v2

pdf icon

SvozovyPlanUdanky

pdf icon 


SvozovyPlanBorsov

pdf icon 

 


 
 

Svoz domovního odpadu

Vytisknout

Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu

Pravidelný svoz komunálního odpadu probíhá v letošním roce v nezměněných termínech a četnosti svozů popelnice 1 x za 3 týdny.

Stavební odpady:
Podmínky pro přijetí stavebního odpadu na manipulační plochu pro třídění a zpracování stavebního odpadu – Hamperk , Moravská Třebová

Přijetí stavebního odpadu lze pouze po dohodě s pověřeným pracovníkem.

Pro příjem je nutno předložit.

  1. Základní popis odpadu ( zpracován pověřenou osobou, dle vyhlášky 294/05 Sb.).
    V případě nejasností o původu odpadu bude oprávněná osoba požadovat provedení výluhu z odpadu včetně klasifikování výluhové třídy. ( Zabezpečí původce odpadu)
    Oprávněná osoba – je osoba způsobilá k výkonu posouzení odpadu , původce odpadu doloží doklady o oprávnění k činnosti pověřené osoby.
  2. Pro každou z následujících dodávek odpadu z téže stavby doloží stavebník čestné prohlášení původce odpadů (ke stažení ) – čestné prohlášení bude obsahovat – jméno původce odpadu, název odpadu ,katalogové číslo, místo vzniku, tonáž, datum uložení, číslo základního popisu odpadu popř. datum vydání a jméno oprávněné osoby ,která provedla posouzení.

V čestném prohlášení bude uvedeno, že odpad není odpadem nebezpečným a že neobsahuje nebezpečné složky.

Stavební odpad obsahující nebezpečné látky nelze přijmout na manipulační plochu Hamperk.

Cena za uložení 1 tuny stavebního odpadu je 300,- Kč bez DPH

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty 

Sběrový dvůr

Vytisknout

Pro veřejnost a podnikatele:

Sběrový dvůr Moravská Třebová

   Ukaž na mapě

pondělí 13:00-17:00,  středa  8:00-12:00 a  13:00-17:00
čtvrtek 8:00-14:00, sobota 8:00-14:00 

Sběrový dvůr Boršov

   Ukaž na mapě

1x za 14 dní v sobotu, v sudých kalendářních týdnech)
od 8.00 hod. do 12.00 hod.

     

Každá organizace, která produkuje odpad ze své podnikatelské činnosti je povinna doložit kontrolním orgánům způsob likvidace odpadu. Je možné s námi, jako dodavatelskou organizací, uzavřít roční smlouvu na vývoz popelnic a kontejneru, nebo smlouvu o likvidaci odpadu na sběrovém dvoře.
V případě likvidace odpadů na sběrovém dvoře vám bude vystaven řádný doklad o likvidaci odpadu.

Naše společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. má zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001 . 2001 a ČSN EN ISO 14001. 2005, jejichž požadavky jsme nuceni plnit. Jsme rádi, že Vaše společnost je naším stálým a pravidelným zákazníkem na sběrovém dvoře, kde Vám zajišťujeme sběr, výkup a likvidaci některých Vašich odpadů.

Přes sjednané smluvní podmínky se poslední dobou opakují vážné nedostatky při předávání odpadu na sběrovém dvoře. Je to zejména.

  • nedodávání nebo nevyplnění průvodky odpadů.
  • dodávání odpadů, mimo rozsah naší nabídky (viz. seznam přijímaných odpadů)

Doporučujeme poučení zástupců Vaší firmy , kteří přicházejí odpad na sběrový dvůr uložit.

V případě výše uvedených nedostatků, vám nebudeme moci odpad převzít.

Věříme, že se v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, postaráte o zajištění správného postupu při nakládání s odpadem. V opačném případě bychom byli nuceni smlouvu o ukládání odpadu na sběrový dvůr v Moravské Třebové vypovědět.

Zároveň Vás znovu upozorňujeme na zásadní změnu související s příjmem stavebního odpadu s azbestem (č.odp.170605), kdy je nutno tento odpad před vlastním skládkováním ukládat do pytlů. Pytle jsou po dohodě k dispozici na Technických službách cena za kus je 450,-kč.

Sběrový dvůr se nachází na ulici zahradnické.

Sběrový dvůr Moravská Třebová  Sběrový dvůr Moravská Třebová  Sběrový dvůr Moravská Třebová

Mapa:

mapa
Klikněte pro přesměrování na
www.mapy.cz


 

Sběrový dvůr v Boršově

Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové  Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové  Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové

Mapa:

sdb map
Klikněte pro přesměrování na
www.mapy.cz


 

Potřebné dokumenty ke stažení:

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty

Systém nakládání s komunálním odpadem

Vytisknout

Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem

V rámci realizace Systému nakládání s komunálním odpadem dle platné vyhlášky města č. 5 z roku 2006 ( zde ... ) budou prostřednictvím Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. uzavírány

Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová s organizacemi provozující svou činnost na území Moravské Třebové.

Smlouvy a identifikace žadatele, které jsou nedílnou přílohou smluv jsou k vyzvednutí na Technických službách Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová denně od 7.00 do 16.00 nebo jsou ke stažení zde.

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty

Dle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech umožňuje původcům odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využít na základě smlouvy s obcí systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Každý původce odpadů, který by měl uzavřenou tuto smlouvu s obcí, by mohl oproti stávajícímu stavu především legálně odkládat odpady do kontejnerů na tříděný odpad a ukládat na sběrových dvorech. Za původce odpadů se v těchto případech bude považovat obec.

Důvodem potřeby zavedení systému byla vyhláška města č. 5 z roku 2006 ( zde ... ), která v odstavci 13 hovoří o tom, že fyzická a právnická osoba produkující odpad na území města může využívat systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným pro obyvatele.

Hlavním účelem systému je umožnit podnikatelům ukládat separovaný odpad do veřejných nádob k tomu určených (za paušální úplatu).
Smlouvy budou uzavírány jménem Městem Moravská Třebová, tuto činnost budou provádět Technické služby Moravská Třebová s.r.o.. Tyto smlouvy nahradí již existující smlouvy s TSMT o sběru a likvidaci směsného komunálního odpadu a odpadu separovaného, tedy neumožňuje existenci jakékoli jiné smlouvy.

Dalším neméně závažným důvodem pro zavedení systému pro podnikatele je i lepší možnost kontroly odboru životního prostředí, kdy v případě, že je v obci zaveden systém pro nakládání s komunálním odpadem a fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání využívá systému bez písemné smlouvy s obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadu v souladu se zákonem o odpadech, může uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč


 

 


 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free