Svozový kalendář 2020

Vytisknout

Svoz odpadu v Moravské Třebové v roce 2020

Svozy Odpadu 2020


Svoz domovního odpadu

Vytisknout

Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu  Svoz domovního odpadu

Pravidelný svoz komunálního odpadu probíhá v letošním roce v nezměněných termínech a četnosti svozů popelnice 1 x 14 dní.
V zimních měsících pouze v městské části Udánky a Boršov je vývoz v režimu 1 x týdně.

Stavební odpady:
Podmínky pro přijetí stavebního odpadu na manipulační plochu pro třídění a zpracování stavebního odpadu – Hamperk , Moravská Třebová

Přijetí stavebního odpadu lze pouze po dohodě s pověřeným pracovníkem.

Pro příjem je nutno předložit.

  1. Základní popis odpadu ( zpracován pověřenou osobou, dle vyhlášky 294/05 Sb.).
    V případě nejasností o původu odpadu bude oprávněná osoba požadovat provedení výluhu z odpadu včetně klasifikování výluhové třídy. ( Zabezpečí původce odpadu)
    Oprávněná osoba – je osoba způsobilá k výkonu posouzení odpadu , původce odpadu doloží doklady o oprávnění k činnosti pověřené osoby.
  2. Pro každou z následujících dodávek odpadu z téže stavby doloží stavebník čestné prohlášení původce odpadů (ke stažení ) – čestné prohlášení bude obsahovat – jméno původce odpadu, název odpadu ,katalogové číslo, místo vzniku, tonáž, datum uložení, číslo základního popisu odpadu popř. datum vydání a jméno oprávněné osoby ,která provedla posouzení.

V čestném prohlášení bude uvedeno, že odpad není odpadem nebezpečným a že neobsahuje nebezpečné složky.

Stavební odpad obsahující nebezpečné látky nelze přijmout na manipulační plochu Hamperk.

Cena za uložení 1 tuny stavebního odpadu je 300,- Kč bez DPH

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty 

Sběrový dvůr

Vytisknout

Pro veřejnost a podnikatele:

Sběrový dvůr Moravská Třebová

   Ukaž na mapě

pondělí 13:00-17:00,  středa  8:00-12:00 a  13:00-17:00
čtvrtek 8:00-14:00, sobota 8:00-14:00 

Sběrový dvůr Boršov

   Ukaž na mapě

1x za 14 dní v sobotu, v sudých kalendářních týdnech)
od 8.00 hod. do 12.00 hod.

     

Každá organizace, která produkuje odpad ze své podnikatelské činnosti je povinna doložit kontrolním orgánům způsob likvidace odpadu. Je možné s námi, jako dodavatelskou organizací, uzavřít roční smlouvu na vývoz popelnic a kontejneru, nebo smlouvu o likvidaci odpadu na sběrovém dvoře.
V případě likvidace odpadů na sběrovém dvoře vám bude vystaven řádný doklad o likvidaci odpadu.

Naše společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o. má zaveden systém jakosti ČSN EN ISO 9001 . 2001 a ČSN EN ISO 14001. 2005, jejichž požadavky jsme nuceni plnit. Jsme rádi, že Vaše společnost je naším stálým a pravidelným zákazníkem na sběrovém dvoře, kde Vám zajišťujeme sběr, výkup a likvidaci některých Vašich odpadů.

Přes sjednané smluvní podmínky se poslední dobou opakují vážné nedostatky při předávání odpadu na sběrovém dvoře. Je to zejména.

  • nedodávání nebo nevyplnění průvodky odpadů.
  • dodávání odpadů, mimo rozsah naší nabídky (viz. seznam přijímaných odpadů)

Doporučujeme poučení zástupců Vaší firmy , kteří přicházejí odpad na sběrový dvůr uložit.

V případě výše uvedených nedostatků, vám nebudeme moci odpad převzít.

Věříme, že se v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, postaráte o zajištění správného postupu při nakládání s odpadem. V opačném případě bychom byli nuceni smlouvu o ukládání odpadu na sběrový dvůr v Moravské Třebové vypovědět.

Zároveň Vás znovu upozorňujeme na zásadní změnu související s příjmem stavebního odpadu s azbestem (č.odp.170605), kdy je nutno tento odpad před vlastním skládkováním ukládat do pytlů. Pytle jsou po dohodě k dispozici na Technických službách cena za kus je 450,-kč.

Sběrový dvůr se nachází na ulici zahradnické.

Sběrový dvůr Moravská Třebová  Sběrový dvůr Moravská Třebová  Sběrový dvůr Moravská Třebová

Mapa:

mapa
Klikněte pro přesměrování na
www.mapy.cz


 

Sběrový dvůr v Boršově

Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové  Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové  Sběrový dvůr Boršov u Moravské Třebové

Mapa:

sdb map
Klikněte pro přesměrování na
www.mapy.cz


 

Potřebné dokumenty ke stažení:

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty

Systém nakládání s komunálním odpadem

Vytisknout

Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem  Systém nakládání s komunálním odpadem

V rámci realizace Systému nakládání s komunálním odpadem dle platné vyhlášky města č. 5 z roku 2006 ( zde ... ) budou prostřednictvím Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. uzavírány

Smlouvy o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová s organizacemi provozující svou činnost na území Moravské Třebové.

Smlouvy a identifikace žadatele, které jsou nedílnou přílohou smluv jsou k vyzvednutí na Technických službách Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová denně od 7.00 do 16.00 nebo jsou ke stažení zde.

url2
klikněte pro přesměrování na stránku s potřebnými dokumenty

Dle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech umožňuje původcům odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využít na základě smlouvy s obcí systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Každý původce odpadů, který by měl uzavřenou tuto smlouvu s obcí, by mohl oproti stávajícímu stavu především legálně odkládat odpady do kontejnerů na tříděný odpad a ukládat na sběrových dvorech. Za původce odpadů se v těchto případech bude považovat obec.

Důvodem potřeby zavedení systému byla vyhláška města č. 5 z roku 2006 ( zde ... ), která v odstavci 13 hovoří o tom, že fyzická a právnická osoba produkující odpad na území města může využívat systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným pro obyvatele.

Hlavním účelem systému je umožnit podnikatelům ukládat separovaný odpad do veřejných nádob k tomu určených (za paušální úplatu).
Smlouvy budou uzavírány jménem Městem Moravská Třebová, tuto činnost budou provádět Technické služby Moravská Třebová s.r.o.. Tyto smlouvy nahradí již existující smlouvy s TSMT o sběru a likvidaci směsného komunálního odpadu a odpadu separovaného, tedy neumožňuje existenci jakékoli jiné smlouvy.

Dalším neméně závažným důvodem pro zavedení systému pro podnikatele je i lepší možnost kontroly odboru životního prostředí, kdy v případě, že je v obci zaveden systém pro nakládání s komunálním odpadem a fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání využívá systému bez písemné smlouvy s obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadu v souladu se zákonem o odpadech, může uložit pokutu až do výše 300.000,- Kč


 

 


 

Copyright 2011 Aktuálně:. Vytvořil Tomáš Alexandr
Joomla Templates by Wordpress themes free