Provozní a organizační řád

Nafukovací tenisové haly  Moravská Třebová

 

 

Nafukovací tenisová hala je účelovou sportovní stavbou v katastru města Moravská Třebová ve sportovním areálu Moravské Třebové v blízkosti Moravskotřebovského aquaparku a tenisových kurtů.

 

Majitel

 

Město Moravská Třebová, T.G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

 

Provozovatel

 

Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Zahradnická 21, Moravská Třebová

IČO 259 70399, DIČ CZ 259 70399

 

Odpovědná osoba za provoz  nafukovací haly

 

Správce haly : Petr Kašpar, Daniel Hank

 

Telefonní spojení

Mobil: 731 151 771, tel. 461 316 480

 

Důležitá telefonní spojení v případě mimořádných událostí

 

Linka tísňového volání 112

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Městská policie 156

Policie ČR 158

Vedení Technických služeb 461 316 509

 

Účel použití

 

Nafukovací hala je určena  - ke hře tenisu, nohejbalu,

 

Provozní doba stadionu

 

Nafukovací hala  je provozována v měsících říjen-březen.

V období  květen – září je hala demontována a používá se pouze hrací plocha k letním aktivitám jako doplňkové rekreační sportoviště v součinnosti s Moravskotřebovským aquaparkem.

 

 Provozní doba je stanovena

 

Říjen- březen          Po-Pá            08.00  -22.00 hod

So -Ne           08.00 - 22.00 hod

 

 

Pronájem je rezervován vždy po celých hodinách.

 

Změna provozní doby je možná pouze po schválení vedením Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 

Výluka z provozu haly při vážné technické poruše, závadě, či z jiných vážných důvodů musí být včas oznámena správcem stadionu uživatelům.

 

Technická údržba a úklid haly bude prováděna vždy mimo provozní dobu, nebude-li  z důvodu nepředložené situace a technické nezpůsobilosti stanoveno jinak.

 

Rozpis využití sportovních ploch sestavuje správce  na základě předchozích rezervací – viz. Rezervační systém. Rezervace bude probíhat telefonicky či osobní dohodou se správcem.

E-mailové rezervace garantovány pouze 24 hod před požadovaným termínem požadovaného pronájmu

 

Technické parametry

 

· Nafukovací tenisová hala se skládá z konstrukce – přetlaková hala (plachta PVC), 2 vrstvy bublinkové folie, ochranné vrchní polyetylénové folie a sítě z ocelových lan, která je k zemi uchycena pomocí kotevních prvků. Do haly je dmychadlem dvěma ventilátory vháněn vzduch, který halu udržuje ve stabilní poloze. Vchod do haly je proveden turniketovými dveřmi

· Zastřešení-pneumatické

· Prostory technologie,komunikace pro pěší, zpevněná plocha haly

 

Sociální zařízení  a zázemí  správce


· V hale není sociální zařízení. Pro uživatele je k dispozici sociální zařízení a veřejné šatny v budově zimního stadionu.

· Obsluha haly má zázemí v budově zimního stadionu přístupného přes lávku u tenisových kurtů.

 

Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu

 

Hala není přizpůsobena pro využívání osob s omezenou schopností pohybu. Přístup je však řešen bezbariérově.

 

 

Povinnosti provozovatele haly

 

Provozovatel haly (obsluha) je povinen zajistit:

· všeobecný pořádek ve všech prostorách haly

· řádnou údržbu všech zařízení a staveb patřící k hale

· včasnou úpravu sportovních ploch k jejich sportovnímu využití, tj. – údržba hrací plochy

· natahování sítí  dle potřeb provozu stanoveného potřebami uživatelů

·  aby  v průběhu užívání haly nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob budovu užívajících

· zabránění degradaci a devastaci konstrukcí a materiálů

·  udržování konstrukce v původním stavu

· zajištění pravidelných kontrol a revizí zařízení

· Zajištění 1.pomoci- ošetření drobného úrazu zajistí správce prostředky první pomoci (k dispozici na zimním stadionu  ) Zástupce provozovatele nemusí být trvale přítomen při hře v hale.

 

 

Provozovatel ( obsluha haly)

·  nemusí být trvale přítomen při hře v hale, zázemí správce je v budově zimního stadionu, kde  se nachází v průběhu hrací hodiny.

·  je povinen předat a převzít halu v provozuschopném stavu a provést vyúčtování pronájmu hrací plochy uživatelům

· V případě úrazu , či technické závady je uživatel povinen kontaktovat  telefonicky  , nebo osobně  správce haly .

 

V prostorách haly je zakázáno

 

· kouření a používání otevřeného ohně

· vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky

· házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

· odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

· Je zakázáno používat sportovní zařízení jinak, než určují sportovní pravidla. Obzvlášť se zakazuje lézt po oplocení,  brankách, koších apod.

· do prostor haly je zakázáno vstupovat osobám podnapilým  či pod vlivem psychotropních látek, osobám nemocným nakažlivou chorobou a osobám nepřístojně se chovajícím – takové osoby mohou být pracovníky správy a pořadatelskou službou vykázány ze stadionu

· do prostor haly se zakazuje zajíždět na kolech a dalších jednostopých vozidlech či automobilech s výjimkou dopravní obsluhy. Kola je možno na vlastní nebezpečí odkládat do stojanů v prostoru vchodu do zimního stadionu.

· do prostor stadionu je zakázáno vodit psy,  případně jiná zvířata

· v prostorách haly je zakázáno používat a odpalovat pyrotechniku

· v prostorách haly je zakázáno sportovat v obuvi poškozující sportovní povrchy, zejména v kopačkách

· všichni přítomni na hale se musí vyvarovat jednání, které by způsobilo škody na technickém vybavení stadionu,případně újmy na zdraví.

 

Pronájem stadionu

 

· Pronájem haly k různým sportovním a společenským akcím je výhradně v kompetenci správce stadionu .

· Ceny za pronájem jsou stanoveny na daný rok provozovatelem a jsou viditelně vyvěšeny v prostorách haly

 

 

V Moravské Třebové 1.11.2009

 

 

Gabriela Horčíková -jednatel Technických služeb Moravská Třebová s.r.o.

 

 

 

 

 

 

© 2009 Nafukovací tenisová hala Moravská Třebová, hala@tsmt.cz, tel.+420 731 151 771, +420 461 316 480
© 2009 webdesign & programming L.A. software, AZ-line s.r.o.