tne6jfh

Image

Sběrový dvůr

Informace pro podnikatelské subjekty

Každý podnikatelský subjekt (právnická osoba, podnikající fyzická osoba) má dle zákona o odpadech povinnost mít předání odpadu, který produkuje a který sám nezpracuje, v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou, a to před jeho vznikem.
Každý podnikatelský subjekt je povinen doložit kontrolním orgánům způsob odstranění odpadu, který produkuje.
Se společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. (dále jen TSMT) lze uzavřít smlouvu na odstranění odpadu na sběrovém dvoře v Moravské Třebové. Na takto předaný odpad bude vystaven řádný doklad o odstranění odpadu.
Pro potřeby uzavření smlouvy je nutné nahlásit kromě jiných údajů i IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY (lze zjistit v Živnostenském rejstříku u dané provozovny).

Související právní předpisy
 • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,
 • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností,
 • vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů,
 • vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
 • metodický pokyn MŽP ČR k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) ze dne 3. 3. 2021,
 • obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Odstranění odpadu na sběrovém dvoře v Moravské Třebové  (IČZ: CZE00425) a překladišti Hamperk  (IČZ: CZE00387)

Podnikatelé mají možnost uzavřít se společností TSMT smlouvu na zajištění sběru odpadů a výrobků s ukončenou životností.

Ceník za odstranění odpadů je vyvěšený v areálu SD, na webových stránkách společnosti TSMT nebo na požádání v elektronické podobě na emailu sekretariat@tsmt.cz.

Na SD lze odevzdat odpad pouze v přiměřeném množství. Pro větší množství odpadu si podnikatel musí zajistit odstranění odpadu jiným způsobem (např. objednat službu přistavení kontejneru).
Obsluha SD je oprávněna v odůvodněných případech odmítnout převzetí odpadu.

Sběrový dvůr Moravská Třebová

Adresa:
Zahradnická 21, 571 01 Moravská Třebová

Provozní doba:
pondělí 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
čtvrtek a sobota 8:00 - 14:00

Překladiště a kompostárna Hamperk

Adresa:
za M. Třebovou, směr z ul. Jevíčské na Rozstání

Provozní doba:
dle domluvy

Ve dnech státních svátků jsou pracoviště UZAVŘENA

(pokud není uvedeno jinak)

Seznam odpadů, které je společnost TSMT oprávněna odebírat, je k nalezení v elektronické podobě na stránkách webové aplikace ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) MŽP ČR.

Důležité informace – STAVEBNÍ ODPADY

Podmínky pro přijetí stavebního odpadu:

 • Přijetí stavebního odpadu lze pouze po dohodě s pověřeným pracovníkem.
 • Pro příjem odpadu je nutno předložit:
 1. základní popis odpadu zpracovaný pověřenou osobou dle zákona o odpadech,
 2. doklady o oprávnění k činnosti výše zmíněné pověřené osoby,
 3. potřebné laboratorní analýzy k předávanému odpadu včetně odběrového protokolu, bez kterého jsou analýzy neplatné.
  Konkrétně se jedná o:
  - provedení výluhu z odpadu včetně klasifikování výluhové třídy (dle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady – příloha č. 10, tabulka 10.1, výluhová třída IIa),
  - měření parametru AT4 (biologické stability) a výhřevnosti (dle zákona o odpadech).

Stavební odpad s azbestem (kat. č. .170605) lze předávat:

 • pouze ve středu od 8 do 12 hod. na SD v Moravské Třebové,
 • zabalený do pytlů (big bagů). Pytle lze zakoupit i u obsluhy SD.

 

Veškeré výše zmíněné dokumenty k dispozici na požádání v elektronické podobě na email: sekretariat@tsmt.cz

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová