tne6jfh

Image

Svoz odpadu

Informace pro podnikatelské subjekty

Každý podnikatelský subjekt (právnická osoba, podnikající fyzická osoba) má dle zákona o odpadech i v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a který sám nezpracuje, povinnost mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou, a to před jeho vznikem.
Každý podnikatelský subjekt je povinen doložit kontrolním orgánům způsob odstranění odpadu, který produkuje.
Se společností Technické služby Moravská Třebová s.r.o. (dále jen TSMT) lze uzavřít smlouvu na vývoz nádoby s odpadem, příp. smlouvu na odstranění odpadu na sběrovém dvoře v Moravské Třebové. Na takto předaný odpad bude vystaven řádný doklad o odstranění odpadu. Pro potřeby uzavření smlouvy je nutné nahlásit kromě jiných údajů i IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY (lze zjistit v Živnostenském rejstříku u dané provozovny).

Související právní předpisy
  • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech,
  • zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností,
  • vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů,
  • vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
  • metodický pokyn MŽP ČR k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) ze dne 3. 3. 2021,
  • obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Svoz komunálního odpadu  (IČZ: CZE00388)
  • Moravská Třebová (obecní systém)
Město Moravská Třebová umožňuje podnikatelským subjektům, které provozují svou činnost na území Moravské Třebové, zapojit se do obecního systému nakládání s komunálním odpadem, který stanovilo obecně závaznou vyhláškou.

Smlouvu o zapojení do obecního systému nakládání s komunálním odpadem na území města Moravská Třebová lze uzavřít prostřednictvím společnosti TSMT.

Podnikatel může na základě této smlouvy mimo jiné legálně odkládat tříděné odpady (z nevýrobní činnosti) do příslušných kontejnerů na odpad na veřejných kontejnerových stáních a na sběrový dvůr. Za původce odpadů se v těchto případech bude považovat obec.
Motivací pro podnikatele k zapojení do obecního systému může být i nižší administrativní zátěž. Pokud totiž podnikatel předá do obecního systému veškerý komunální odpad, jehož je původcem, nemusí pro takto předaný odpad vést průběžnou evidenci odpadů, ani pro tento odpad nemusí plnit ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech.

Město Moravská Třebová má zaveden evidenční systém odpadového hospodářství (MESOH), díky kterému lze adresně sledovat produkci odpadu, počet vyvezených nádob apod. Z tohoto důvodu musí mít každá nádoba čárový kód, který lze vyzvednout v sídle společnosti TSMT. Nádoba bez čárového kódu nebude vyvážena.

  • Okolní obce + Moravská Třebová (mimo obecní systém)

Podnikatelé, kteří se nezapojí do obecního systému města Moravská Třebová, a podnikatelé v okolních obcích mají možnost uzavřít se společností TSMT smlouvu na zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady.

logo
Zahradnická 1412/21,
571 01 Moravská Třebová